Statoil Hydro

Bygherre Statoil Hydro
  Indbudt konkurrence 2008
Areal 51.00 m2 nyt domicil, 65.000 m2 energioptimering og ombyg
Status Afsluttet
Adresse Sandsli Bergen, Norge
Regi Link-signatur - Team Århus, Bergen
Ingeniør Multiconsult

Det nye byggeri på Sandsli markerer begyndelsen på en ny fremadrettet visionsplan for StatoilHydro. Med placeringen af StatoilHydro i ét samlet byggeri er visionen at skabe de optimale rammer for en moderne og fremtidssikret organisation, som sætter den enkelte medarbejder i centrum.

Projektets ambition er, gennem en bevidst udformning og organisering, at skabe et samlende bygningskompleks som kan generere en positiv synergieffekt imellem de forskellige afdelinger og en ny stærk fællesskabsfølelse for alle virksomhedens ansatte. Det er ønsket at det nye hovedkontor kan fremme en organisation som på alle niveauer tager hurtigere, sikre og bedre beslutninger. 

Disponeringen af projektet tager sit fysiske udgangspunkt i StatiolHydro’s vision og fremtidige målsætning; “bright and balanced”. Filosofien er, at en gennemtænkt organisering af virksomhedens funktioner og afdelinger, vil være med til at sikre at daglig kompetence- og videns- udveksling bliver en naturlig og indarbejdet del af virksomhedskulturen. Ved at etablere virksomheden i en logisk og overskuelig bygningsstruktur fremmes den frie kommunikation på tværs af fag og kerneområder i en fælles dialog, og der skabes en unik mulighed for tværgående kommunikation, som favner både det sociale og faglige miljø. 

For at fremme synergieffekten er bygningsstrukturen baseret på to hovedelementer; ”Ringvejen” og ”Hjertet”. 

”Ringvejen” er bygningens nye infrastrukturelle nerve og rygrad. Gennem et varieret og spændende rumforløb kobler ”ringvejen” sig på de mange forskelligartede afdelinger og bygningsfløje – både nyetablerede og eksisterende.

Omkring ringvejen organiseres virksomhedens forskellige bygningsafdelinger som perler på en snor i et samlende greb, hvor hver enkelt fløj i bygningen optimeres til de aktiviteter de skal varetage.

”Ringvejens” klare logistikprincip sikrer god overskuelighed og hurtig og sikker forbindelse mellem de forskellige afdelinger og sikkerhedszoner. 

”Hjertet” udgør med sin centrale placering midt i bygningskomplekset den nye hovedankomst og knudepunkt for StatoilHydro området og et vitalt omdrejningspunkt for hele virksomheden.

I kraft af knudepunktets aktiviteter som udgør undervisning, kantine, konferenceområde, besøgscenter og motionsrum vil ”hjertet” konstant summe af pulserende liv i alle bygningens etager. I kraft af sin placering ud mod ankomstpladsen udgør ”hjertet” også bygningens nye ansigt mod omverdenen. Gennem sin åbne og imødekommende facader, og det mangfoldige liv som udspiller sig i atriets forskudte dæk, vil ”hjertet” fremstå som et livligt og vitalt rumforløb og signalere en transparent organisation i konstant udvikling og bevægelse – “bright and balanced”.