Bogruppe 6, AiH

  Indbudt totalentreprise konkurrence 2009
Bygherre Århus Kommune
Adresse AiH, Hjortshøj
Areal 1.200 m2
Status 2. præmie 2010
Samarbejdspartnere Q-Construction, Arkitektfirmaet Kamp,
  Almbjerg Rådgivende Ingeniører, Hertha Levefællesskab

16 boliger for udviklingshæmmede i Hjortshøj

Et nytænkende forslag til inklusion af 16 udviklingshæmmede beboere i AiH med vægten på at skabe 16 boliger for en alsidig og meningsfuld tilværelse for voksne udviklingshæmmede.  

Andelssamfundet i Hjortshøj, har gennem deres tilbud om at inkludere 16 boliger for udviklingshæmmede i netop deres fællesskab, skabt grundlaget for et både enestående og væsentligt lyspunkt i inklusionen af udviklingshæmmede i vores samfund.

Det er lysten og viljen til fællesskabet, der er grundlaget for AiH´s eksistens og miljø. Projektet tager derfor også helt naturligt sit udgangspunkt i det allerede eksisterende miljø i AiH og forsøger at bygge videre på det unikke potentiale, som ligger bag denne tankegang.

Alle mennesker har behov for individualitet – for at være sig selv, alene og ugeneret med egne tanker og gøremål – og samtidig har alle mennesker også behov for at tilhøre et fællesskab, hvor oplevelser, fortællinger og aktiviteter kan deles med andre og nye venskaber kan opstå.

Projektet rammer den optimale arkitektoniske balance mellem hensynet til individets behov for både enerum og fællesskab samt at formgive de fysiske overgange mellem bogruppen og de øvrige omgivelser, så en vellykket interaktion mellem bogruppernes beboere og resten af AiH muliggøres.

Den eksisterende bebyggelse i AiH er kendetegnet ved en stor arkitektonisk mangfoldighed. Hvert delområde i AiH har sin egen individuelle bygningsmæssige karakter og fremtoning som adskiller sig fra den øvrige bebyggelse gennem byggestil, farve- og materialevalg. Alligevel opleves stedet som ét fællesskab, fordi det bløde og åbne landskab, som omgiver bebyggelsen binder de enkelte områder sammen til én samlet, organisk helhed.

Netop AiH’s både foranderlige, mangfoldige og stedsbundne karakter har været vigtige parametre for vores disponering af de kommende rammer omkring Bogruppe 6. Det er projektets ambition at skabe en organisk bebyggelsesplan med differentierede bygningsvolumener, som tilpasser sig landskabet, optager AiH’s mange varierende skalaer og profiler og imødekommer stedets fortsatte udvikling.

I AiH er grænserne mellem private grundskel og offentlige stier udviskede og landskabelige. Det er derfor helt naturligt, at vores forslag ligger i forlængelse heraf – en bevidst landskabelig inklusion, hvor grundens placering på overgangen til det flotte landskab mod syd giver både beboerne og besøgende mulighed for at spadsere igennem bebyggelsen i en naturlig og uhindret bevægelse, som kobler sig på de eksisterende og kommende stier og veje i området.

Den centrale placering i AiH´s område bevirker desuden, at bebyggelsen i høj grad bliver et identitetsskabende byggeri for hele AiH. Og således skal bebyggelsen også være åben for passage og ikke en introvert rumlighed. 

Bebyggelsens hovendisponering er både struktureret omkring ønsket om at skabe et stærkt fællesskab for Bogruppe 6, som tilbyder en personlig tryghed for de udviklingshæmmede, og samtidig at skabe en ny bebyggelse som favner og imødekommer de eksisterende bebyggelser i en fysisk gestus som integrerer stisystemer og vejnet i et levende og mangfoldigt arkitektonisk udtryk – en inkluderende arkitektur.

Det er en faglig og medmenneskelig balance og udfordring at være i konstant dialog med sine omgivelser – at inkludere og åbne bebyggelsen op og byde omverdenen velkommen. Det er en balance mellem usikkerheden i det udadvendte og trygheden i det kendte. Det er en vedvarende faglig udfordring, som konstant skal bearbejdes, således at bogruppe 6 ikke lukker sig om sig selv og bliver en institution.

Samværet beboerne imellem iscenesættes primært i fælleshuset og værkstedsfunktionerne, men kan i lige så høj grad foregå i de individuelle boliger, i haverummet eller som en social aktivitet udenfor bebyggelsen i de allerede eksisterende fælleshuse og rekreativ arealer.

Den enkelte beboers behov, evner og motivation for bl.a. inklusion skal understøttes, og i vores projekt har selvstændigheden i både det individuelle og det fælles optimale rammer. Boligernes placering og forhold til fælleshuset gør, at man altid bor individuelt - sammen med andre. Dermed tror vi på, at beboeren har mulighed for at blive mere selvhjulpen og styrket i bevidstheden om egne særlige behov i inklusionen med det omgivende samfund – ikke alle har de samme ønsker, men alle skal boligmæssigt have det samme udgangspunkt. Derfor har boligen også en fleksibel indretning, hvor beboeren kan sættes sit personlige præg, både inde som ude.

I ønsket om at opnå så meget friareal og luft mellem bygningerne som muligt, har vi valgt at organisere de 16 boliger i 4 grupper omkring et centralt placeret fælleshus. Den anviste placering af fælleshuset betyder, at beboerne har visuel kontakt til aktiviteterne i og omkring fælleshuset. Denne umiddelbare nærhed og klare visuelle tilstedeværelse af fælleshuset er skabt for at forstærke det individuelle tilhørsforhold og ønsket om, at beboerne bliver aktive deltagere i fællesaktiviteter.

Haverummet/forløbet indeholder mangfoldighed i aktiviteter og opholdsmuligheder som petanque, udekøkken, grillplads, stærekasser, frugttræer, højbed, bålplads, kærestebænk, en basketball kurv osv.

Det landskabelige forløb er meget mere end blot en passage – det er et mulighedernes mellemrum som inviterer til ophold og socialt samvær. Det belagte stiforløb leder naturligt besøgende og beboere igennem landskabets oplevelseslommer og hen til fælleshuset hovedindgang.

Den valgte organisering og placering af boligerne får bebyggelsen til at fremstå organisk, mangfoldig og varieret. De mange spring mellem boligernes tage og facader tilfører liv og karakter til bebyggelsen. Nicher opstår og skalaen nedbrydes. Her er plads til det private og intime og mulighed for at søge det fælles.

Boligens grundplan og tagform angiver en skærmet indgangs- og terrassesituation. Ved indgangen til boligen er det personlige depot indrettet som en integreret del af huskroppen. Den overdækkede niche er foret med en varm træfacade, som giver ankomstsituation en behagelig materialemæssig stoflighed.

Bliver nogle af bogruppens beboere kærester og ønsker at flyttes sammen giver boligernes plandisponering, mulighed for at udvalgte boliger kan kobles sammen og blive til en dobbeltbolig.

Fra boligerne mod nord vil man kunne se ned på og hen over fælleshusets tag, der herfra fremstår som en delvist begrønnet landskabelig tagflade. Fælleshusets bygningsmæssige profil kan opleves, som en integreret del af terrænet og landskabet og i sammenhæng med de programmerede udearealer.

Fælleshuset ligger synligt for alle i området og henvender sig i en dynamisk og inkluderende bevægelse til sine omkringliggende omgivelser; udsigten/landskabet mod syd og bebyggelsens centrale haverum – kaldet havetorvet. Fællesrummet rummer således både det åbne og lyse udsigtsrum mod syd og det mere intime haverum mod vest og nord.

Fælleshusets placering giver personalet mulighed for at overskue størstedelen af bebyggelsen, samtidig med at de er i umiddelbar kontakt med aktiviteterne i fællesrummet.

Værksteds- og aktivitetsafsnittet er et andet væsentligt og direkte tiltag til succesfuld inklusion af bogruppe 6. Her er der en daglig og fastlagt kontakt mellem brugerne. I bygningen skal der, uafhængigt af hinanden, arbejdes med flere aktiviteter på samme tid, og det skal foregå i rammer, der tilgodeser et skiftende behov for areal og funktion. Gennem en landskabeligt orienteret og gennemtænkt placering bliver det en imødekommende og harmonisk bygning, hvor der er sat fokus på overblik og fleksibilitet i de differentierede funktioner i relation til dyr og natur og i brugen af materialer.

Værksteds- og aktivitetsbygningen indeholder en klimatiseret funktionskerne, en gangzone og en aktivitetsfunktion, hvorfra man i et lyst og ventileret arbejdsmiljø dagligt kan nyde solen, horisonten og det omkringliggende landskab.

Midten af bygningen udgøres af et gennemgående markedstorv, der favner syd og nordsiden og ankomsten til aktiviteterne. Markedstorvet er overdækket af den transparente tagdug, og er et lyst og åbent rum med højt til loftet og en overskuelighed i forhold til de øvrige funktioner. Markedstorvet er et multifunktionelt torv, der kan benyttes af alle i AiH og til så mange formål som muligt.

Hele bebyggelsen tilsluttes et energipanel anlæg centralt placeret på taget af fællesbygningen.

Fra alle tagene opsamles regnvandet til den daglige brug i vaskeriet.

Bygningerne opfylder energirammen i lavenergiklasse 1.